Експресия на гена

Външна проява на гена, която се изменя в зависимост от различни влияния на външната и генотипичната среда.

Например експресията (изявата) на ген в хетерозиготно състояние може да бъде пълна, частична или да се потиска в зависимост от това, дали генът е доминантен, с непълно доминиране или рецесивен.

прегледи 736