Доминантно действие на гените

Това е генетично обусловена фенотипна изява на признака, основана на взаимодействие на алели от един локус на хомоложните хромозоми. Може да доведе до хетерозис.

Доминантното действие на гените е добре изучено при унаследяването на ореховидния гребен при кокошките.

прегледи 794