Членестоноги

Безгръбначни животни, чието име произхожда от характерните за тях чифтни придатъци. Към членестоногите се включват някои видове насекоми и ракообразни.

прегледи 259