Хомогенен (еднороден) подбор

Кръстосване на животни, сходни по фенотип или родство (гене­тично сходство). Този подбор допринася за повиша­ване на хомозиготността. Използва се за стабили­зиране и развитие на селекционираните признаци.

прегледи 777