Хистони

Това са прости белтъци с основен характер. Заедно с дезоксирибонуклеиновите киселини (ДНК) те са основни структурни елементи на хромозомите. Изпълняват две функции - стабилизират структура­та на хромозомите и играят важна роля в регула­цията на генната активност.

Хистоните, както и всич­ки белтъци, се синтезират в цитоплазмата, но син­тезата им протича едновременно със синтезата на ДНК, след което те веднага постъпват в ядрото, за да репресират (блокират) тези гени на новооб­разуваната ДНК, които не трябва да действат в дадената клетка.

3.5, 2 гласа
прегледи 2952