Прогения

Издаване на долната челюст (мандубулата) напред.