Полигени

Това са гени, всеки от който влияе незначително върху изменчивостта на даден количествен признак. Изявата на полигените зависи в голяма степен от условията на средата.

Ефектът иа полигените върху изменчивостта на количествените признаци се изучава с методите на статистическата генетика.