Клетка

Микроскопична структура, притежаваща всички основни жизнени свойства. Клетката е елементарна самостоятелна функционална единица на живота.

Клетките се различават по големина, форма и функции. От генетична гледна точка се делят на соматични (телесни) и полови (гамети), които се отличават по броя на хромозомните си набори (диплоиден и хаплоиден) и по типа на клетъчното делене.

прегледи 836

Препоръчани продукти