Индивидуална потенция

Способност на животните устойчиво да придават ценните си качества на потомството. Обяснява се с хомозиготността на животните и може да бъде повишена чрез инбридинг.

прегледи 586