Имуногенетика

Изучава генетичния полиморфизъм на антигенния състав в клетките на животните. Методите на имуногенетиката дават възможност да се определи генотипът на животните непосредствено от техния фенотип, без да се прибягва до специален хибридологичен анализ.

Голям дял в имуногенетиката заема изследването на наследствените фактори на имунитета, включително на тези, които определят разнообразието и специфичността на имуноглобулините.

прегледи 1139