Генотип

Представлява съвкупност от всички гени, локализирани в хромозомите на организма. Генотипът определя племенната и селекционната стойност на животните, както и нормата на реакция спрямо всички възможни условия на средата.

Генотипът може да се разглежда като система на взаимодействие на всички гени. Взаимодействието на генотипа с околната среда обуславя фенотипната изява на признаците.

прегледи 1239