Геногеография

Това е раздел от генетиката, който изучава закономерностите на географското разпространение на гените в ареала на даден вид.

В животновъдството геногеографията има практическо значение за установяването на генофонда на животните при породно райониране и селекция.

прегледи 768