Генетично-статистични методи в селекцията

Това са методи, основани на генетични и статистични закономерности. С тях се изучават генетичните процеси в популациите животни.

В животновъдството тези методи се използват за повишаване на ефективността от племенната работа в големите популации животни.

прегледи 742