Вариационен ред

Последователност на показа­телите на даден признак при животните, разположе­на по реда на нарастване на големината на призна­ка.

Например вариационният ред от крави по приз­нака за млечност може да варира от 1000 до 10 000 кг мляко и повече. Вариационният ред притежава ре­дица закономерности, които се използват в генети­ката и селекцията на животните.

прегледи 2188