Биваленти

Двойка от свързани помежду си (конюгиращи) хомоложни хромозоми, образуваща се при деленето на ядрото при мейозата. В бивалентите между хромозомите се образуват хиазми (X - образни фигури), които придържат хромозомите в комплекса. Нормално броят на бивалентите е равен на хаплоидния брой хромозоми.

прегледи 1986