Атравматичен

Аtraumatic – с него се обозначава метод за лечение, при който не се причиняват увреждания или травми.