Асиметрия

Отклонение на вариантите от нормалната крива на разпределението. При асиметрията е повишена честотата на вариантите, които се намират отдясно или отляво на средната стойност на признака. В тези случаи се говори съответно за положителна или за отрицателна асиметрия.

Тъй като използваните статистически методи предполагат нормално разпределение на признаците в популацията, асиметрията може да се коригира чрез трансформация на отделните варианти, в резултат от което се получава нормално разпределение.

Асиметрията може да се получи като следствие от биологични причини, а също и поради недостатъчен брой на анализираните животни.

прегледи 1481