Автозоми

Представляват всички хромозоми, освен половите. В локусите на автозомите са локализирани автозомните гени, които определят голяма част от признаците.

При всички видове животни автозомите се отличават ясно от половите хромозоми*. Автозомите на всеки вид животно представляват добре балансирана система, всяко отклонение в която води към нарушаване на нормалното развитие и на жизнеспособността на зиготата и се отразява върху структурата и функцията на генотипа.

Броят на автозомите в соматичните клетки на животните от различни видове е различен:

  • Говеда и кози - 58
  • Свине - 36
  • Овце - 52
  • Коне - 62
  • Кокошки - 76
  • Норка - 28

*Не при всички видове животни автозомите се отличават рязко от половите хромозоми. При козите, овцете, конете и др. половите хромозоми не се отличават морфологично от автозомите.

прегледи 4981